Käyttämällä tätä verkkosivustoa hyväksyt evästeiden käytön tietosuojakäytännössämme kuvatulla tavalla.

Seuran säännöt

 

 

 

 

 

Mikkelin Urheilutanssijat ry:n säännöt

 

1. Yhdistyksen nimi ja kotipaikka

Yhdistyksen nimi on Mikkelin Urheilutanssijat ry ja sen kotipaikka on Mikkelin kaupunki.
Yhdistys on perustettu 26. päivänä syyskuuta 1974 ja siitä käytetään näissä
säännöissä nimitystä seura.

2. Tarkoitus ja toiminnan laatu

Seuran tarkoituksena on edistää tanssiurheilua ja levittää tanssiurheilun harrastusta kunto-, kilpa- ja huippu-urheilun tasoilla, kohottaa jäsentensä fyysistä kuntoa ja terveyttä sekä herättää heissä oikeaa urheiluhenkeä ja pysyvää harrastusta tanssiurheiluun

Tarkoituksensa toteuttamiseksi seura:

  • järjestää harjoitus- ja valmennustilaisuuksia
  • antaa tietopuolista opetusta
  • järjestää kilpailuja, näytöksiä, kursseja ja juhlia
  • vaikuttaa kotipaikkakunnallaan liikunta-, terveyskasvatus sekä liikunta-paikkasuunnitteluun
  • hankkii tarvittavia välineitä

Toimintansa tukemiseksi seura voi harjoittaa julkaisutoimintaa, voi ottaa vastaan lahjoituksia ja testamentteja, omistaa toimintaansa varten tarpeellista irtainta ja kiinteää omaisuutta sekä toimeenpanna rahankeräyksiä, arpajaisia, huvi- ja tanssitilaisuuksia hankittuaan asianmukaisen luvan. Lisäksi seura voi välittää jäsenilleen urheiluvälineitä ja asusteita voittoa tavoittelematta.

Seura on Suomen Tanssiurheiluliitto r.y. :n jäsen.

3. Jäsenet

Seuran varsinaiseksi jäseneksi voidaan hyväksyä henkilö, joka hyväksyy seuran tarkoituksen ja säännöt.
Kannattavaksi jäseneksi voidaan hyväksyä yksityinen henkilö tai oikeuskelpoinen yhteisö, joka haluaa tukea seuran tarkoitusta ja toimintaa.
Varsinaiset jäsenet ja kannattavat jäsenet hyväksyy seuran hallitus.
Kunniapuheenjohtajaksi tai kunniajäseneksi voidaan hallituksen esityksestä seuran kokouksessa kutsua henkilö, joka on huomattavasti edistänyt ja tukenut
seuran toimintaa.

4. Jäsenen eroaminen ja erottaminen

Jäsenellä on oikeus erota seurasta ilmoittamalla siitä kirjallisesti hallitukselle tai ilmoittamalla asiasta suullisesti seuran kokouksessa merkittäväksi pöytäkirjaan.
Hallitus voi erottaa jäsenen seurasta, jos jäsen on jättänyt erääntyneen jäsenmaksunsa maksamatta tai muuten jättänyt täyttämättä ne velvoitukset, joihin hän on seuraan liittymällä sitoutunut tai on menettelyllään seurassa tai sen ulkopuolella huomattavasti vahingoittanut seuraa tai ei enää täytä laissa taikka seuran säännöissä mainittuja jäsenyyden ehtoja.

5. Liittymis- ja jäsenmaksu

Varsinaisilta jäseniltä ja kannattavilta jäseniltä perittävän liittymismaksun ja vuotuisen jäsenmaksun suuruudesta erikseen kummallekin jäsenryhmälle päättää vuosikokous.

Kunniapuheenjohtaja ja kunniajäsen eivät suorita jäsenmaksua.

Hallituksella on oikeus vapauttaa varsinainen jäsen jäsenmaksun suorittamisesta sekä nimetä jäsen ainaisjäseneksi, jos

  • jäsen on suorittanut liittymis- ja jäsenmaksut vähintään kymmenen (10) vuotta
  • on tehnyt yhdistykselle huomattavia urheilullisia, taloudellisia tai muita palveluksia

6. Hallitus

Seuran asioita hoitaa hallitus, johon kuuluu vuosikokouksessa yhdeksi toimintakaudeksi valittu puheenjohtaja ja kahdeksi toimintakaudeksi valitut vähintään kuusi ja enintään kahdeksan muuta varsinaista jäsentä.
Toimikausi on vuosikokousten välinen aika.
Hallituksen jäsenistä puolet on erovuorossa vuosittain. Jos jäsen kesken toimikauden estyy hoitamasta tehtäväänsä, valitsee yhdistyksen kokous hänen jäljellä olevaksi toimintakaudeksi uuden jäsenen.
Hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan sekä ottaa keskuudestaan tai ulkopuoleltaan sihteerin, rahastonhoitajan ja muut tarvittavat toimihenkilöt.
Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessaan varapuheen-johtajan kutsusta, kun he katsovat siihen olevan aihetta tai kun vähintään puolet hallituksen jäsenistä sitä vaatii.
Hallitus on päätösvaltainen, kun vähintään puolet sen jäsenistä sekä puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja on läsnä. Äänestykset ratkaistaan yksinkertaisella äänten enemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan ääni, vaaleissa kuitenkin arpa.

7. Seuran nimen kirjoittaminen

Seuran nimen kirjoittaa puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja jompikumpi yhdessä sihteerin tai toisen hallituksen jäsenen kanssa. Nimenkirjoittajien on oltava täysi-ikäisiä.

8. Tilikausi ja tilintarkastus

Yhdistyksen tilikausi on 1.9 – 31.8.
Tilinpäätös tarvittavine asiakirjoineen ja hallituksen vuosikertomus on annettava tilintarkastajille viimeistään kolme viikkoa ennen vuosikokousta.
Tilintarkastajien tulee antaa kirjallinen lausuntonsa viimeistään kaksi viikkoa ennen vuosikokousta hallitukselle.

9. Seuran kokouksen

Seuran vuosikokous pidetään vuosittain hallituksen määräämänä päivänä tammi - helmikuussa.
Ylimääräinen kokous pidetään, kun yhdistyksen kokous niin päättää tai kun hallitus katsoo siihen olevan aihetta tai kun vähintään kymmenesosa (1/10) seuran äänioikeutetuista jäsenistä sitä hallitukselta erityisesti ilmoitettua asiaa varten kirjallisesti vaatii. Kokous on pidettävä kolmenkymmenen vuorokauden kuluessa siitä, kun vaatimus sen pitämisestä on esitetty hallitukselle.
Seuran kokouksissa on jokaisella kokoukseen mennessä liittymis- ja jäsenmaksunsa maksaneella varsinaisella jäsenellä, kunniapuheenjohtajalla ja kunniajäsenellä yksi ääni. Kannattavalla jäsenellä on kokouksessa läsnäolo- ja puheoikeus.
Seuran kokouksen päätökseksi tulee, ellei säännöissä ole toisin määrätty, se mielipide, jota on kannattanut yli puolet annetuista äänistä. Äänestykset ratkaistaan yksinkertaisella äänten enemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaisee kokouksen puheenjohtajan ääni, vaaleissa kuitenkin arpa.

10. Seuran kokousten koollekutsuminen

Hallituksen on kutsuttava seuran kokoukset koolle vähintään seitsemän vuorokautta ennen kokousta sanomalehti-ilmoituksella seuran vuosikokouksen määräämässä lehdessä tai jäsenille postitetuilla kirjeillä.

11. Vuosikokous

Seuran vuosikokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

 1. kokouksen avaus
 2. valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja tarvittaessa kaksi ääntenlaskijaa
 3. todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
 4. hyväksytään kokouksen työjärjestys
 5. esitetään tilinpäätös, vuosikertomus ja tilintarkastajien lausunto
 6. päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille vastuuvelvollisille
 7. vahvistetaan toimintasuunnitelma, tulo- ja menoarvio sekä liittymis- ja jäsenmaksujen suuruudet
 8. valitaan seuraavaksi toimintavuodeksi täysi-ikäisten jäsenten keskuudesta hallituksen puheenjohtaja
 9. päätetään hallituksen jäsenten määrä ja valitaan kahdeksi seuraavaksi toimintavuodeksi tarvittava määrä hallituksen jäseniä erovuoroisten tilalle
 10. valitaan yksi tai kaksi tilintarkastajaa ja heille varatilintarkastajat
 11. perustetaan mahdolliset toimikunnat ja valitaan muut tarvittavat toimihenkilöt
 12. käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat

Mikäli seuran jäsen haluaa saada jonkin asian seuran vuosikokouksen käsiteltäväksi, on hänen ilmoitettava siitä kirjallisesti hallitukselle niin hyvissä ajoin, että asia voidaan sisällyttää kokouskutsuun.

12. Sääntöjen muuttaminen ja seuran purkaminen

Päätös sääntöjen muuttamisesta ja seuran purkamisesta on tehtävä seuran kokouksessa vähintään kolmen neljäsosan (3/4) enemmistöllä annetuista äänistä.
Kokouskutsussa on mainittava sääntöjen muuttamisesta tai seuran purkamisesta.
Seuran purkautuessa käytetään sen varat seuran tarkoituksen edistämiseen purkamisesta päättävän kokouksen määräämällä tavalla.
Seuran tullessa lakkautetuksi käytetään sen varat samaan tarkoitukseen.

 • Osumat: 35302